شنبه, 4 اسفند 1397

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 97/11/30

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

54.5350

37.1985

MCM

حجم کل دریاچه

2.015

0.312

m۳/sec

میزان ورودی