یکشنبه, 25 آذر 1397

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 97/09/13

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

48.8176

35.1054

MCM

حجم کل دریاچه

1.887

0.113

m۳/sec

میزان ورودی