دوشنبه, 30 مهر 1397

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 97/07/24

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

54.2597

34.8376

MCM

حجم کل دریاچه

0.576

0.075

m۳/sec

میزان ورودی