چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 97/05/26

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

60.7798

38.1560

MCM

حجم کل دریاچه

0.605

0.182

m۳/sec

میزان ورودی