پنجشنبه, 31 خرداد 1397

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 97/03/29

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

68.4895

47.8041

MCM

حجم کل دریاچه

0.834

0.255

m۳/sec

میزان ورودی