جمعه, 1 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

پرکردن چاه غیر مجاز

پر کردن یک حلقه چاه غیر مجاز در استان قم

روز چهارشنبه مورخ 97/03/02 یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی خلجستان قم پر و مسلوب المنفعه شد

کمیته راهبری

نشست مشترک هیأت مدیره واعضای کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی...

جلسه مشترک هیأت مدیره و اعضای کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم روز سه شنبه مورخ 97/03/08 در سالن جلسات شرکت برگزار شد

کمیته تخصصی سازگاری با کم آبی

برگزاری جلسه تخصصی کمیته استانی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی...

اولین جلسه تخصصی کمیته استانی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی استان قم روز شنبه مورخ 97/02/29 به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و در دفتر ایشان برگزار شد.

کمیته راهبری

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

دومین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 97/02/25 در سالن جلسات...