چهارشنبه, 4 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

پرکردن چاه غیر مجاز

پر شدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش سلفچگان استان قم

بیست و دوم شهریور 97 یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی روستای قاضی بالا بخش سلفچگان استان قم پر و مسلوب المنفعه شد

پرکردن چاه غیر مجاز

پر شدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش خلجستان استان قم

هجدهم شهریور 97 یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی قاهان خلجستان استان قم پر شد

کمیته راهبری

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 97/06/14...

پرکردن چاه غیر مجاز

پرشدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش مرکزی استان قم

یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی قلعه صدری بخش مرکزی در دهم شهریور 97 پر و مسلوب المنفعه شد.