شنبه, 2 تیر 1397

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021447122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446121 رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446119 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
18051450104 ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450103 تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450102 طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450101 تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450100 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
15031451000 آمار و اطلاعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
13021449000 نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران شرکت آب منطقه ای قم حضوری نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
13021448000 استعلامات سازمانی شرکت آب منطقه ای قم حضوری استعلامات سازمانی
13021447123 درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447122 بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری آب سطحی (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447121 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447120 بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447119 بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447118 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021446100 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446101 حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446106 صدور پروانه کف شکنی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: