|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

                                                                                                                                                                  شماره: 386056

                                                                                   رئیس جمهور                                                                                          تاریخ:1399/10/27

                                                                                                               تصویب نامه شورای عالی اداری

                                                                                                                            بسمه تعالی

                                                                                        دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصدوهشتادوششمین جلسه مورخ 1399/۹/24 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور ، در اجرای بند ۱۶ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات؛ بند -۲-۱ سیاستهای کلی علم و فناوری مبنی بر مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای عملیاتی کردن برنامه پنجم برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم ( موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۲۵۹۶ تاریخ 1397/۰۶/14 شورای عالی اداری)، « دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی » را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری ) تصویب نمود. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۲ تبصره تایید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

                                                                                     

                                                                                                        حسن روحانی

                                                                                                     رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

 

 

رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) - دفتر ریاست جمهوری - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دفتر ریاست قوه قضاییه - دفتر معاون اول رئیس جمهور- دفتر هیأت دولت - معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور - دفتر بازرسی رئیس جمهور - دفتر ریاست دیوان عدالت اداری - کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی- اداره کل حقوقی ریاست جمهوری - اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- دفتر هماهنگی های ویژه رئیس جمهور- فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران - دیوان محاسبات کشور - سازمان بازرسی کل کشور

 

                                                                                                    دستور العمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی

ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است :

 1. ستاد :  ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور ، موضوع مصوبه شماره ۱/۱۲/۲۰۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۹ شورای عالی اداری
 2. دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
 3. نظام نامه مدیریت دانش : سندی است مبتنی بر مدل مدیریت دانش که به منظور ایجاد هماهنگی، همراستایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مدیریت دانش شامل اهداف ،اصول، ارزشها، راهبردها و فرایندهای اجرایی مدیریت دانش با در نظر گرفتن ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش در حوزه فرایندهای دانشی، شرح وظایف واحدهای مجری، مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش و چارچوب سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت کارکنان و مدیران در دستگاههای اجرایی ، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می گردد.
 4. دانش:  مجموعه ای از آموخته ها و تجارب کسب شده عینی و ضمنی مرتبط با کار از قبیل ایده ها و خلاقیتها ، مهارتها مستندات دانشی ، روشهای حل مساله ، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است.
 5. مدیریت دانش : فرایندی نظام مند و مستمر که از طریق آن دانش در دستگاه اجرایی شناسایی ، خلق ، توسعه ، نگهداری ، تسهیم و به کار گرفته شده و منجر به یادگیری ،نوآوری ، توسعه فردی ، توسعه تیمی و سازمانی و ارتقای بهره وری می شود.
 6. بلوغ مدیریت دانش : بیانگر میزان قابلیتهای یک سازمان در فراهم سازی تسهیل گرها، اجرای فرایندها و دستیابی به نتایج و پیامدهای مدیریت دانش است . مدل بلوغ مدیریت دانش ، مراحل رشد مورد انتظار در فرایند توسعه مدیریت دانش و اقدامات مناسبی را که سازمان باید برای بهبود وضعیت کنونی خود و دستیابی به سطوح بلوغ بالاتر انجام دهد ، مشخص می نماید.
 7. سنجش بلوغ مدیریت دانش: ارزیابی سطح بلوغ دستگاههای اجرایی از منظر مدیریت دانش و تعیین جایگاه دستگاههای اجرایی در هرم بلوغ مدیریت دانش است.

 

ماده 2- راهبری مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی کشور توسط « ستاد » با مأموریت تدوین، تصویب و ابلاغ اهداف و استراتژیهای کلان مدیریت دانش در نظام اداری ،تصویب و ابلاغ برنامه راهبردی و نقشه راه استقرار مدیریت دانش و تصویب راهبردهای توسعه سطح بلوغ ، انجام خواهد شد

ماده ۳- « ستاد » موظف است به منظور راهبری استقرار مدیریت دانش و برقراری تعامل سیستمی و پکپارچگی با دیگر نظام های مدیریت و منابع انسانی و در اجرای این دستورالعمل حداکثر طی مدت ۳ ماه از تصویب آن اقدامات زیر را انجام دهد:

 1. شبکه ملی مدیریت دانش در نظام اداری را طراحی و اجرایی نموده؛ استانداردهای لازم جهت طراحی و بهره برداری از سیستمها و نرم افزارهای مدیریت دانش را تدوین نماید.
 2. به منظور سنجش فعالیتهای دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت دانش و نهادینه سازی آن، نحوه و فرایند ارزیابی دستگاههای اجرایی را در چارچوب شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد ، موضوع مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تعیین نماید.
 3. نظام آموزش کارکنان دولت و دستورالعملهای مربوطه را به نحوی اصلاح نماید که فعالیتهای دانشی کارکنان و یادگیریهای حاصل شده از مشارکتهای دانشی آنان در قالب هایی همچون نشستهای تخصصی، جلسات نقد پروژه،  یادگیری و کاربست دانش در محیط نرم افزار و خارج از آن، روشهای استاد و شاگردی و دیگر ابزارهای مدیریت دانش ، با ساعت های آموزش رسمی کارکنان؛ معادل سازی شده و گواهینامه رسمی برای آن صادر گردد.
 4. کمیت و کیفیت فعالیتهای دانشی کارکنان در مدت تجربه لازم برای ارتقاء و ارزیابی عملکرد آنها لحاظ گردد.

 تبصره : در صورتی که مصوبات ستاد در هر یک از موارد فوق نیاز به تایید و تصویب شورای عالی اداری یا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داشته باشد ، ستاد موظف است پیشنهادهای لازم را جهت تصویب به این شوراها ارائه نماید.

ماده 4-  سازمان اداری و استخدامی کشور (مرکز آموزش مدیریت دولتی ) با همکاری مراکز علمی دولتی و خصوصی و با مشارکت دستگاههای اجرایی مسئول ، ضمن شناسایی و احصای مستمر مصادیق میان بخشی و دارای اهمیت در سطح ملی، نسبت به ثبت و حفظ سوابق و تجارب موجود در زمینه : مذاکرات هسته ای ، مبارزه با بیماری کرونا ، توسعه حوزه های نفتی و پتروشیمی مبارزه با فقر، بهبود اشتغال، ارتقای بهره وری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری در چارچوب مدیریت دانش ، اقدام نماید.

ماده 5 - دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی از سوی «ستاد»، یکی از کمیته های تخصصی موضوع ماده ۴ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ تاریخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری را مأمور استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه نمایند.

تبصره: تعیین واحد متولی تصمیمات این کمیته بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه خواهد بود.

ماده 6- بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول راهبری استقرار مدیریت دانش در دستگاه و حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری ، هر شش ماه به شورا ارایه می گردد.

 تاریخ ثبت : 1401/09/05
  آخرین به روزرسانی : 1401/09/05
 حامد
 2184
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 46
 • بیشترین بازدید همزمان : 379
 • بازدید امروز : 15,158
 • بازدید دیروز : 29,053
 • کل بازدید : 8,785,398
 • آخرین به روزرسانی : 1403/02/31 10:12:11
 • شناسه IP شما : 3.230.154.90

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : قم، خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر )، نبش کوی شماره یک، شرکت سهامی آب منطقه ای قم
 • کدپستی : 3715653184
 • تلفن : 4-37839093-025
 • فاکس : 37839092-025
 • پست الکترونیکی : info@qmrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :