|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

تعریف و خلاصه شغل:

این شغل به منظور تعیین وارزیابی راهبردی زیست محیطی برنامه ها، ارزیابی و نظارت برنحوه استقرار کاربری های مختلف در اطراف منابع آب منطقه، تدوین برنامه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، برنامه ریزی و هماهنگی اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب صورت می پذیرد. 

شرح وظایف:

1- انجام اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب، با اولویت منابع آب شرب و اقدام به حساس‌سازی ‌سازمان‌های ذیربط و همکاری به منظور رفع آلودگی‌ها

2- شناسایی واحدها و مراکز آلوده کننده منابع آب سطحی، زیرزمینی، مخازن سدها و مراکز تخلیه‌کننده فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد ملی، پیگیری جهت انجام اقدامات کنترلی ، همکاری و هماهنگی با ارگانهای ذیربط در خصوص شناسایی مراکز آلاینده و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و  ارائه گزارشات لازمه به ستاد

3- انجام اقدامات لازم جهت استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی (GIS) و سنجش از دور (RS) و سایر الزامات مشابه در زمینه حفاظت کیفی منابع آب از آلوده‌کننده‌ها و تعیین منابع آلاینده (نقطه ای و غیرنقطه ای) بر روی نقشه‌ها

4- برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه استقرار، توسعه تجهیزات ایستگاه‌های پایش (خودکار و غیرخودکار) و ساماندهی آزمایشگاه‌های کنترل کیفی آلوده‌کننده‌های منابع آب

5- تعریف برنامه ها و  طرح‌های کوتاه‌مدت،  میان‌مدت و بلندمدت مرتبط با حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب  

6- بررسی و اظهار نظر در خصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی زیست محیطی  جهت کلیه طرح‌های آبی و سایر طرح‌های تأثیرگذار بر منابع آب و هماهنگی با بخش‌های ذیربط به منظور لحاظ نمودن جنبه‌های حفاظت  از محیط زیست و کیفیت منابع آب

7- ارائه پیشنهادات لازم با همکاری واحدهای حفاظت و مطالعات منابع آب به منظور جلوگیری از هجوم و تداخل آبهای شور به منابع آب سطحی و زیرزمینی شیرین

8- کنترل کیفیت و اقدام درخصوص نظارت بر نحوه  تخلیه، بازچرخانی و بهره‌برداری از پساب کاربری‌های مختلف از جمله تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، صنعتی و سیستم‌های دفع رواناب‌های سطحی به منابع آب

9- انجام اقدامات و هماهنگی های لازم باستاد  در خصوص اجرای برنامه های تفصیلی ابلاغی و تعریف طرحها و برنامه های مرتبط (کوتاه‌مدت،  میان‌مدت و بلندمدت) و ارائه گزارش های دوره ای به ستاد

10- هماهنگی با واحدهای درون‌سازمانی در اجرای برنامه‌های حفاظت کیفی منابع آب و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها

11- برنامه‌ریزی و اقدام در خصوص تدوین  و اجرای برنامه‌های آگاهی‌رسانی در زمینه حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آب برای مخاطبین ذیربط

12- انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای محلی و منطقه‌ای جهت اجرای برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه

13- پیگیری و اجرای کلیه قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملها، بخشنامه ها و نظام نامه های مرتبط با حفاظت کیفی منابع آب

14- پیگیری و ایجاد تمهیدات لازم برای ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات کیفی منابع آب و مکانیزه نمودن آن و تهیه گزارشات حفاظت کیفی از طریق پردازش مکانیزه داده‌ها

15- کنترل نحوه تعیین حریم‌های کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی  در سطح حوزه عملکرد شرکت در قالب دستورالعملهای ابلاغی و انجام هماهنگی‌های لازم در این زمینه

16- تدوین و عملیاتی نمودن الگوهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب تحت پوشش در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی حوزه ستادی

17- شرکت فعال در کارگاههای آموزشی و همایشهای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت

18- انجام هماهنگی‌های لازم و همکاری با واحدهای منابع آب و واحدهای ذیربط در زمینه صدور مجوزهای تخصیص  و بهره‌برداری با توجه به جنبه‌های حفاظت کیفی منابع آب

19- اعمال دیدگاههای حفاظت از کیفیت منابع آب در تخصیص و ساماندهی استقرار کاربریهای مختلف با عنایت به حساسیت و آسیب‌پذیری منابع آبی

20- بررسی وضعیت کیفیت و آلودگی منابع آب و ارائه گزارشات حفاظت کیفی با توجه به پردازش مکانیزه داده‌های مربوط به  پارامترهای کیفی و آلودگی منابع آب به صورت دوره ای به ستاد

21- فعال سازی، برگزاری جلسات مستمر و انجام وظایف ابلاغی در چارچوب "نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب"

22- ارائه اطلاعات تحلیلی، گزارشات عملکرد، پیشرفت کار و اطلاعات و گزارشات موردی درخواستی حوزه ستادی

23- احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

24- برنامه ریزی جامع برای اتخاذ تدابیر زیست محیطی موردنیاز بخش آب و راهبری عملیاتی شدن اهداف توسعه پایدار در محدوده شرکت

25- ارزیابی و نظارت بر نحوه استقرار کاربری های مختلف در اطراف منابع آب منطقه باتوجه به محدودیت های کمی وکیفی و برنامه ریزی های انجام شده

26- همکاری در برنامه ریزی و راهبردی مدیریت زیست محیطی منابع آب مشترک

27- تدوین برنامه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از افت آبخوان های منطقه

28- تدوین برنامه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از سوانح آلودگی و حوادث طبیعی بر منابع آب

29- برنامه ریزی و همانگی اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و اقدام جهت حساس سازی شرکت های ذیربط و همکاری به منظور رفع آلودگی ها

30- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه استقرار، توسعه و تجهیزات ایستگاه های کنترل خودکار و غیرخودکار و ساماندهی        آزمایشگاه های کنترل کیفی

31- درخواست نیازهای اطلاعات پایه و پارامترهای آلودگی منابع آب موردنیاز از مدیریت مطالعات پایه منابع آب

32- برنامه ریزی برای نظارت دوره ای، حسب مورد در خصوص آخرین وضعیت ایستگاه های رفتارسنجی کیفی منابع آب

33- بررسی واظهارنظر درخصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی جهت کلیه طرح های آبی و سایر طرحهای تاثیرگذار بر منابع آب و هماهنگی با بخش های ذیربط به منظور ملحوظ نمودن جنبه های حفاظت کیفی و بهره برداری منابع آب

34- برنامه ریزی ونظارت درخصوص نحوه تخلیه، بازچرخانی و بهره برداری از پساب کاربری های مختلف از تصفیه خانه های فاضلاب شهری، صنعتی و سیستم های دفع رواناب سطحی به منابع آبی پذیرنده از نقطه نظر کیفی

35- برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت مادر تخصصی درخصوص اجرای برنامه های مطالعات، پیشگیری و حفاظت کیفی منابع آب

36- برنامه ریزی برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی در سطوح سه گانه مسئولین استانی، عامه مردم و همکاران سازمانی در زمینه حفاظت کیفی منابع آب با همکاری واحد روابط عمومی و سایر واحدهای شرکت

37- انجام هماهنگی های لازم بانهادهای محلی ومنطقه ای جهت اجرای برنامه های حفاظتی و پیشگیرانه

38- پیگیری و انجام تمهیدات لازم در رابطه با ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات کیفی و مکانیزه نمودن سیستم

39- برنامه ریزی در جهت استفاده از سیستم های اطلاعاتی پیشرفته در امرحفاظت و ارائه گزارشات حفاظت کیفی با توجه به پردازش مکانیزه داده ها

40- عضویت وفعالیت در کمیته های مرتبط با وظایف گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب حسب ابلاغ صادره

41- طرح ریزی، هدایت، پیاده سازی وکنترل فعالیت های بهبود به منظور تسهیل در انجام فرایندهای گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب و ایجاد تحول اداری

42- تهیه وتدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلندمدت برای فعالیت های گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب بر اساس  جهت گیری ها وخط مشی های کلان شرکت

43- الگوبرداری از بهترین ها جهت بهبود فرایندهای کاری

 تاریخ ثبت : 1400/12/23
  آخرین به روزرسانی :
 معصومه
 1256
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 42
 • بیشترین بازدید همزمان : 379
 • بازدید امروز : 5,933
 • بازدید دیروز : 7,667
 • کل بازدید : 4,287,561
 • آخرین به روزرسانی : 1402/01/08 13:25:54
 • شناسه IP شما : 44.201.92.114

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : قم، خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر )، نبش کوی شماره یک، شرکت سهامی آب منطقه ای قم
 • کدپستی :
 • تلفن : 4-37839093-025
 • فاکس : 37839092-025
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :