|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

گروه مطالعات پایه منابع آب

تعریف و خلاصه شغل:

مدیریت در 3 حوزه مطالعات آبهای سطحی، مطالعات آبهای زیرزمینی و تلفیق و بیلان از وظایف این شغل می باشد. بنابراین می توان این شغل را در 3 حوزه تعریف نمود:

1- در حوزه مطالعات آبهای سطحی این شغل به منظور برنامه ریزی و نظارت بر تهیه آمار و اطلاعات از آبهای سطحی براساس دستورالعملهای وزارت نیرو، ابلاغ به امور آب شهرستانها جهت اجرا، نظارت برتوسعه کمی-کیفی و عملکرد ایستگاه های آب وهواشناسی، نظارت براندازه گیری جریان رودخانه ها و دبی آبهای سطحی، نظارت بر برنامه های مطالعات کمی وکیفی منابع آب، نظارت برحسن اجرای برنامه عملیاتی دفتر صورت می پذیرد.

2- در حوزه مطالعات آبهای زیرزمینی این شغل به منظور نظارت عالیه بر تهیه و تدوین برنامه های مطالعات آب های زیرزمینی و اتخاذ سیاستها، روش ها و دستورالعملهای آماربرداری کمی وکیفی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر توسعه کمی وکیفی ایستگاه های اندازه گیری آب های زیرزمینی و خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز، اطلاع رسانی سریع و به موقع در مورد منابع آب های زیرزمینی از طریق ارائه آمار و گزارشات، نظارت بر اندازه گیریهای کمی و کیفی شبکه های اندازه گیری و نظارت بر نگهداری و کارکرد شبکه ها و بررسی مستمر وضعیت سطح آب زیرزمینی و دشتها؛ مرمت و تکمیل شبکه رفتار سنجی آنها انجام می گیرد. (نظارت بر تهیه گزارشات مطالعات نیمه تفضیلی-گزارش گیریهای تهیه شده در ارتباط با مخازن و سفره های آب زیرزمینی– نظارت بر تهیه گزارشات ممنوعیت دشتها، نظارت و بررسی آماربرداری منابع آب، نظارت و پیگیری و ادامه مطالعات ژئوفیزیک در سطح دشت های استان)

3- در حوزه تلفیق و بیلان این شغل به منظور برنامه ریزی جهت جمع آوری، تهیه وتدوین آمار و اطلاعات دفاتر آب های سطحی و زیرزمینی صورت می گیرد و برخی از مهمترین وظایف آن عبارتند از: تلفیق و بیلان مطالعات و نظارت بر تهیه اطلس و بیلان منابع آب در محدوده های مطالعاتی، برنامه ریزی جهت تهیه مدلهای ریاضی و پیش بینی هیدرولوژیکی و  نقشه های هیدروکلیماتولوژی، هیدرلوژی، هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی و تعیین موقعیت منابع آب سطحی زیرزمینی در محیط GIS نظارت بر آزمایشگاه کیفی و تکمیل و به روز نمودن بانک اطلاعات منابع آب می باشد.

شرح وظایف:

1- تهیه و تدوین برنامه مطالعاتی و عملیاتی آبهای سطحی براساس برنامه شرکت مدیریت منابع آب

2- اتخاذ سیاستها و روشهای لازم جهت پیشبرد و نظارت بر برنامه مطالعاتی آبهای سطحی

3- همکاری و هماهنگی با گروه تلفیق و بیلان و آبهای زیر زمینی در تهیه بیلان هیدرولوژی حوزه ها و گزارش های مربوطه

4- همکاری در ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز ادارات، سازمانها، مهندسین مشاور و ... 

5- همکاری در تأسیس و بهره برداری از حوزه های آبریز معرف

6- نظارت بر مطالعات و انجام آزمایشها و تهیه گزارشهای لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی آبهای سطحی

7- پیگیری و نظارت بر تهیه آمار ایستگاههای هواشناسی و هیدرولوژی و تهیه گزارشهای خشکسالی ،جریان سطحی، پوشش رسوب و کیفیت و.....  

8- برنامه ریزی، نظارت بر برنامه ساخت، توسعه، تعمیر و نگهداری شبکه ایستگاههای آب و هواشناسی

9- تهیه روشها ، نرم افزارها و دستورالعمل های مورد نیاز جهت آمار و اطلاعات ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی با همکاری شرکت مدیریت منابع آب

10- برنامه ریزی و نظارت بر خرید و واسنجی ادوات آب و هواشناسی (مکانیکی-الکترونیکی) و نوین سازی شبکه آبهای سطحی

11- نظارت بر مراحل تهیه آمار و اطلاعات ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی شهرستانها ‘ اطلاعات و ارسال آنها به دفتر مطالعات پایه منابع آب سازمان مدیریت منابع آب ایران و بررسی و کنترل و اصلاح

12-انجام محاسبات آمار روزانه،ماهانه و سالانه ایستگاههای باران سنجی،نتیجه سنجی،آب سنجی و برف سنجی

13- همکاری و هماهنگی با معاونت طرح وتوسعه در تاسیس و ساخت ایستگاههای آب و هواشناسی مورد نیاز طرحهای عمرانی

14- پیگیری و نظارت بر کارکرد متصدیان،گزارش عملکرد، پرداخت حق الزحمه و مسائل بیمه

15- نظارت بر عملکرد واحد مطالعات آبهای سطحی شهرستانها– کارشناسان- تکنسین ها و متصدیان ایستگاهها و نیز بازدید و بررسی وضعیت ایستگاه های آب و هواشناسی

16- نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های مطالعات آبهای زیرزمینی

17- اتخاذ سیاستها و روشهای لازم جهت پیشبرد برنامه مطالعاتی آبهای زیرزمینی

18- همکاری با دفتر تلفیق و بیلان در تهیه بیلان هیدروژئوژی حوزه مربوط با استفاده از اطلاعات آبهای زیرزمینی

19- نظارت بر تهیه نقشه های هیدروژئولوژی نقشه های ایزومتر، قابلیت انتقال نقشه های کیفی منابع آب

20- نظارت بر تأسیسات و بهره برداری از آنها در حوزه های آبریز معرف (در آبخوانها)

21- نظارت بر مطالعات و انجام آزمایشها و تهیه گزارشهای لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

22- تجزیه و تحلیل آمار مربوط به هیدروژئولوژی و تهیه گزارشهای لازم در این زمینه

23- برنامه ریزی، نظارت و کنترل بر مطالعات آبهای زیرزمینی

24- همکاری و اظهار نظردر تهیه و تدوین دستورالعملهای آماربرداری کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی استانداردهای کار با ستاد وزارت نیرو جهت یکسان سازی روشها و ابلاع به واحدها جهت اجرا

25- نظارت بر اجرای دستورالعملها و استانداردهای کار به منظور تهیه آمار هیدروژئولوژی و تجزیه و تحلیل آن

26- تهیه گزارشهای تحلیلی از وضعیت منابع آبهای زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شرکت

27- اخذ آمار مربوط به منابع آبهای زیرزمینی شهرستانها و جمع بندی و تلفیق اطلاعات و ارسال به سازمان مدیریت منابع آب با همکاری دفتر تلفیق و بیلان

28-نظارت بر حفاری چاههای مشاهده ای،اصلاح شبکه های رفتارسنجی دشت ها –حفاری چاههای اکتشافی جهت بررسی و تدفیق شرایط فیزیکی آبخوانها و شناخت سنگ کف و ضخامت آبرفت به منظور جلوگیری از ادامه حفاریهای بهره برداری در سنگ کف آبخوانها

29- برنامه ریزی و نظارت در مورد احداث و توسعه شبکه های هیدروکلیماتولوژی و هیدروژئولوژیکی و ژئولوژیکی به منظور دقت در مطالعات منطقه ای آبهای زیرزمینی

30- تعیین کمبود آمار و اطلاعات و تهیه برنامه لازم جهت اخذ و تکمیل و همکاری در تشکیل بانک اطلاعاتی مکانیزه در این زمینه

31- بررسی گزارشهای هیدروژئولوژی حوزه شرکت در چهارچوب موارد فوق

32- نظارت کلی اخذ آمار و اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در سطح محدوده های مطالعاتی در چهار چوب استان و شهرستانهای تابعه به منظور جمع بندی  و تلفیق و ارسال به شرکت مدیریت منابع آب

33- نظارت بر بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و گزارشهای مطالعات مربوط به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بمنظور تعیین بیلان آبهای سطحی و زیرزمینی در حوزه های آبریز منطقه تحت پوشش

34- همکاری با سازمان مدیریت منابع آب به منظور تدوین و انجام دستورالعملهای لازم جهت تهیه بیلان مدلهای ریاضی و اطلسهای منابع آب کشور

35-نظارت بر  تشکیل و تکمیل بانک اطلاعات منابع آب شرکت با همکاری واحدهای اجرایی با هماهنگی شرکت مدیریت منابع آب

36- نظارت بر تهیه مشخصات جغرافیایی و نقشه های هیدروکلیماتولوژی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی و موقعیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه با استفاده از روشهای مدرن (RS,GIS)

37-همکاری با وزارت نیرو در تهیه‘ تنظیم و اجرای برنامه کامپیوتری مدل ریاضی باتوجه به شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه مورد مطالعه و همکاری در اجرای و تطبیق مدلهای ریاضی با خصوصیات طبیعی منابع آب

38- تعیین کمبودهای آماری و نحوه تکمیل آنها و ارائه گزارشهای تحلیلی منابع آب در حوزه شرکت در چارچوب موارد فوق

39- نظارت بر مطالعات و انجام آزمایشات کیفیت و رسوب و تهیه گزارشات لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی منابع آب

40- تهیه و تدوین برنامه واحد آزمایشگاه با هماهنگی شرکت منابع آب

41- نظارت بر تحلیل داده های اطلس و بیلان و مدلهای ریاضی پیش بینی هیدرولوژیک و بانک اطلاعات و GIS

42- ارائه گزارشات لازم

 تاریخ ثبت : 1400/12/22
  آخرین به روزرسانی :
 معصومه
 1420
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 30
 • بیشترین بازدید همزمان : 379
 • بازدید امروز : 5,790
 • بازدید دیروز : 7,667
 • کل بازدید : 4,287,418
 • آخرین به روزرسانی : 1402/01/08 13:25:54
 • شناسه IP شما : 44.201.92.114

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : قم، خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر )، نبش کوی شماره یک، شرکت سهامی آب منطقه ای قم
 • کدپستی :
 • تلفن : 4-37839093-025
 • فاکس : 37839092-025
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :