فرم نظر سنجی ذینفعان


 

آمار روزانه سد ۱۵ خرداد در تاریخ   ۰۸/۱۲/۹۳

متوسط۱۶ ساله

مقدار

واحد

عنوان

۰.۸۲۷

۱/۵۰۰

m۳/sec

خروجی برای شرب

۵۹.۰۷۴۲

۲۷.۴۴۶۹

MCM

حجم کل دریاچه

۲.۳۷۹
۰.۳۲۹

m۳/sec

میزان ورودی

">آمار و اطلاعات

آمار روزانه سد ۱۵ خرداد در تاریخ   ۰۸/۱۲/۹۳

متوسط۱۶ ساله

مقدار

واحد

عنوان

۰.۸۲۷

۱/۵۰۰

m۳/sec

خروجی برای شرب

۵۹.۰۷۴۲

۲۷.۴۴۶۹

MCM

حجم کل دریاچه

۲.۳۷۹
۰.۳۲۹

m۳/sec

میزان ورودی