یکشنبه, 25 آذر 1397

 

آمار بارندگی پنج  ماهه سال آبی 97-96 محدوده تحت پوشش شرکت (به میلیمتر)

درصد تغییرات نسبت به

سال آبی 97-96

سال آبی 96-95

متوسط دراز مدت

سال آبی 96-95

متوسط

61-

52-

41

104

85

 

 

آمار رواناب پنج ماهه سال آبی  97-96 رودخانه های محدوده تحت پوشش شرکت ( به میلیون متر مکعب )

درصد تغییرات نسبت به

سال آبی 97-96

سال آبی 96-95

متوسط دراز مدت

 

سال آبی 96-95

متوسط

34-

83-

6.6

10

38

 

 

آمار تبخیرپنج  ماهه سال آبی   97-96 محدوده تحت پوشش شرکت (به میلیمتر)

درصد تغییرات نسبت به

سال آبی 97-96

سال آبی 96-95

متوسط دراز مدت

 

سال آبی 96-95

متوسط

13+

14+

572

506

500