سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

آمار بارندگی سه ماهه سال اول آبی 98-97 محدوده تحت پوشش شرکت (به میلیمتر)

درصد تغییرات نسبت به

سال آبی 98-97

سال آبی 97-96

متوسط دراز مدت

سال آبی 97-96

متوسط

1600+

68+

68

4

41

 

 

آمار رواناب سه ماهه سال آبی 98-97 رودخانه های محدوده تحت پوشش شرکت ( به میلیون متر مکعب )

درصد تغییرات نسبت به

سال آبی 98-97

سال آبی 97-96

متوسط دراز مدت

 

سال آبی 97-96

متوسط

471-

60-

8

1.4

20

 

 

آمار تبخیرسه ماهه سال آبی 98-97 محدوده تحت پوشش شرکت (به میلیمتر)

درصد تغییرات نسبت به

سال آبی 98-97

سال آبی 97-96

متوسط دراز مدت

سال آبی 97-96

متوسط

4-

2-

430

447

440