سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

ورودی های رسیدگی به شکایات به شرح ذیل عبارتند از :

  1. مراجعه حضوری به واحد بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت

  2. سامانه ثبت و پیگیری شکایات وزارت نیرو:    http://bazres.moe.gov.ir                                                                                                      

  3. سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایت شرکت مدیریت منابع آب ایران :      http://www.wrm. ir/SC.php?type=static&id=23

  4. سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت ( سامد) :          http://www.saamad.ir                                       

  5. سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور :    https://shekayat.bazresi.ir