چهارشنبه, 3 بهمن 1397

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
18051450104 ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450103 تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450102 طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450101 تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450100 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب