چهارشنبه, 3 بهمن 1397

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021447123 درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447122 بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری آب سطحی (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447121 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447120 بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447119 بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447118 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447100 بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447101 بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447103 بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447104 بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447105 بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447106 بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447107 بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447108 بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (کپی برابر اصل کردن تصویر مجوز اصلی) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447109 بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447110 بررسی درخواست تمدید مجوز حفر شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447111 تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447112 بررسی درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447113 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447114 بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
1 2 صفحه: