چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
مجوز بهره برداری از آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بسته بندی آب برای شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکار قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه عمیق و نیمه عقیق برای کلیه بخشهای مصرف شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز کف شکنی (ماده13) شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه(ماده 11) شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا