چهارشنبه, 3 بهمن 1397

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446100 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446101 حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446103 حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446102 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446125 رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (نصب منصوبات) شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446106 صدور پروانه کف شکنی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446105 مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446107 صدور مجوز تحویل سوخت برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446104 مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021447122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446121 رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446119 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446117 درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446116 رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446115 تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446113 صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446114 برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446112 صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446111 پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: