چهارشنبه, 3 بهمن 1397
 
کد سند:    
خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر مقدس قم
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر مقدس قم
تشریح:

 

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر مقدس قم را پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه یک مرحله ای  به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل  می آید از تاریخ 3/8/96 تا تاریخ 7/8/96 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و ساعت ده روز یکشنبه مورخ 21/8/96 برای تحویل اسناد طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                           

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی

مدت قرارداد

مبلغ فروش اسناد (ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

ساعت ده و نیم  روزیکشنبه 21/8/96

12 ماه

250/000

43/507/778/708

  1. رتبه های مورد نیاز : پایه 5 رشته آب، 5 رشته تأسیسات آبی ، 5 رشته نیرو (برق) و گواهینامه صلاحیت فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهدار ی از شبکه های آبیاری و زهکشی پایه یک یا دو که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد و رتبه انتظام به همراه تأیید صلاحیت از طرف دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
  2. داشتن رتبه پیمانکاری پایه 5 نیرو و گواهی  انتظام به همراه تأیید صلاحیت از طرف دفتر مرکزی حراست وزارت نیروالزامی می باشد.
  3. همچنین داشتن حداقل یک رتبه از سه رتبه :پایه 5 رشته آب -  پایه 5 تأسیسات آبی - گواهینامه صلاحیت فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهدار ی از شبکه های آبیاری و زهکشی پایه یک یا دو الزامی می باشد.
  4. محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها  : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  5. آدرس قم – ابتدای خیابان دورشهر – نبش کوچه شماره یک شرکت آب منطقه ای قم دفتر فنی و امور قراردادها  تلفن تماس : 37839098-025

 

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 275