چهارشنبه, 3 بهمن 1397
 
کد سند:    
خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد
تشریح:

 

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 10/7/96  تا تاریخ15/7/96 جهت دریافت اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/7/96 برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                           

زمان بازگشایی پاکت ها

مبلغ فروش اسناد (ریال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

ساعت 10 روز چهار شنبه

26/7/96

000/200

1-سپرده نقدی 2-ضمانت نامه بانکی

000/360/389

731/172/787/7

  1. دارا بودن رتبه انتظام به همراه تأیید صلاحیت از طرف دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو الزامی می باشد.
  2. محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها  : آدرس قم – ابتدای خیابان دورشهر – نبش کوچه شماره یک شرکت آب منطقه ای قم دفتر فنی و امور قراردادها  تلفن تماس : 37839098-025
  3. متقاضیان می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  نسبت به دریافت اسناد اقدام نموده و هزینه خرید اسناد را نیز از طریق سامانه مذکور پرداخت  نمایند.
  4. هزینه خرید اسناد به حساب شماره 2175083501005 به نام شرکت آب منطقه ای قم نزد بانک ملی ایران واریز گردد.
  5. به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

                                                         

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 189