چهارشنبه, 3 بهمن 1397
 
کد سند:    
تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین
تشریح:

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت کمتر از سه شرکت باشد به شرکت کنندگانی که از طریق این سایت اسناد را دریافت و پیشنهاد خود را ارسال نمایند، ترتیب اثر داده خواهد شد.

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 166