چهارشنبه, 3 بهمن 1397
 
کد سند:    
خرید دو دستگاه گاز ژنراتور
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید دو دستگاه گاز ژنراتور
تشریح:

مهلت ارسال اسناد : 1396/4/27

بازگشایی ساعت ده صبح 1396/4/28

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 153