پنجشنبه, 24 آبان 1397
 
کد سند:    
برق رسانی ب تصفیه خانه جدید قم
مشخصات آگهی
 موضوع: برق رسانی ب تصفیه خانه جدید قم
تشریح:

مهلت ارسال اسناد پایان وقت اداری مورخ 27/3/96

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 157