یکشنبه, 27 آبان 1397
 
کد سند:    
ساخت یک دستگاه شیرسوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مطابق نمونه فعلی در حال بهره برداری
مشخصات آگهی
 موضوع: ساخت یک دستگاه شیرسوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مطابق نمونه فعلی در حال بهره برداری
تشریح:

          

      آگهی مناقصه  عمومی

شماره03/96

     نوبت اول         

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد ساخت یک دستگاه شیرسوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مطابق نمونه فعلی در حال بهره برداری را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  به سازندگانی که دارای  صلاحیت و توان فنی و سابقه ساخت شیر مذکور می باشند  واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ20/2/96 تا تاریخ 26/2/96 جهت دریافت اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 7/3/96 برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                           

زمان بازگشایی پاکت ها

مبلغ فروش اسناد (ریال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه و شماره حساب

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

ردیف

ساعت 10 روز دوشنبه

96/3/8

1/000/000

1-سپرده نقدی در وجه شماره حساب

2175083406003 بانک ملی شعبه خ سمیه  و یا ضمانت نامه بانکی  

282/000/000

7/500/000/000

1

  1. متقاضیان می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به شرکت در مناقصه و دریافت اسناد اقدام نمایند.
  2. هزینه خرید اسناد به حساب شماره 2175083501005 به نام شرکت آب منطقه ای قم نزد بانک ملی ایران واریز گردد.
  3. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.      
  4. آدرس شرکت آب منطقه ای قم : خیابان دورشهر نبش کوچه شماره یک  تلفن تماس : 37839098-025

                                                                                                    

 

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 136