یکشنبه, 27 آبان 1397
 
کد سند:    
فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی
مشخصات آگهی
 موضوع: فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی
تشریح:

          

      آگهی مناقصه  عمومی

شماره 01/96

     نوبت اول         

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ11/2/96 تا تاریخ16/2/96 جهت دریافت اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26/2/96برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                           

زمان بازگشایی پاکت ها

مبلغ فروش اسناد (ریال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه و شماره حساب

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

ردیف

ساعت 10 روز چهار شنبه

27/2/96

250/000

1-سپرده نقدی یا  ضمانت نامه بانکی

2175083406003 بانک ملی شعبه خ سمیه  

176/025/000

 

3/520/500/480

  1. متقاضیان می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به شرکت در مناقصه و دریافت اسناد اقدام نمایند.
  2. هزینه خرید اسناد به حساب شماره 2175083501005 به نام شرکت آب منطقه ای قم نزد بانک ملی ایران واریز گردد.
  3. به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.      

  1. آدرس شرکت آب منطقه ای قم : خیابان دورشهر نبش کوچه شماره یک  تلفن تماس : 37839098-025

                                                                                                    

 

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 130