پنجشنبه, 24 آبان 1397
 
کد سند:    
اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96
مشخصات آگهی
 موضوع: اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96
تشریح:

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد را از طریق مزایده  عمومی واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ24/12/ 95 تا تاریخ 28/12/95 جهت دریافت اسناد مزایده  و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/1/96 برای تحویل دادن اسناد مزایده  طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                                                   

زمان بازگشایی پاکت ها

مبلغ فروش اسناد (ریال)

نوع تضمین شرکت در مزایده

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

ساعت 11 روز سه شنبه15/1/96

 

000/200

1-سپرده نقدی 2-ضمانت نامه بانکی

000/000/45

000/000/900

  1. متقاضیان می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

                                                         هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                 

 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 226