پنجشنبه, 24 آبان 1397
 
کد سند:    
خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت
تشریح:

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد نسبت به خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکترا پس از ارزیابی کیفی و از طریق مناقصه یک مرحله ای  از متقاضیان واجد صلاحیت اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل  می آید از تاریخ 14/12/95 تا تاریخ 21/12/95 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تا پایان وقت اداری  مورخ 16/2/96رای تحویل اسناد طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                           

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی

 

مبلغ فروش اسناد (ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

ساعت ده روز 17/2/96

000/250

20/000/000/000

 

شرایط عمومی متقاضیان شرکت در مناقصه

 

  1. داشتن شخصیت حقوقی، توان مالی و سابقه کار مفید
  2. داشتن گواهینامه و استانداردهای لازم
  3. متقاضیان می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  نسبت به دریافت اسناد اقدام نموده و هزینه خرید آن را به همراه اسناد ارسال نمایند.
  4. هزینه خرید اسناد به حساب شماره 2175083501005 به نام شرکت آب منطقه ای قم نزد بانک ملی ایران واریز گردد.
  5. به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  6. آدرس شرکت آب منطقه ای  قم – ابتدای خیابان دورشهر – نبش کوچه شماره یک شرکت آب منطقه ای قم دفتر فنی و امور قراردادها  تلفن تماس : 37839098-025
  7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.                                                        

 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 353