پنجشنبه, 24 آبان 1397
 
کد سند:    
تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد
تشریح:

~~شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 3/8/95 تا تاریخ 6/8/95 جهت دریافت اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  16/8/95 برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.                                                                          

بازگشایی : ساعت ده 17/8/95

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 268