یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 

کمیته حفاظت و کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت  

نهمین جلسه کمیته حفاظت و کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای قم  در روز پنجشنبه مورخ 94/05/15 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت