پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

آمار برداری

 

آمار برداری سراسری منابع آبی استان قم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  

مهندس رضا کاظمی زاد مدیریت مطالعات پایه منابع آب با اشاره به اهمیت و نیاز آمار درست و دقیق  منابع آب موجود استان جهت برنامه ریزی مصارف افزود: آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت سهامی آب منطقه ای قم  جهت به روز رسانی آمار بیلان مصارف در آذر ماه 96 آغاز شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت