چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

کمیته راهبری

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

دهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور رئیس گروه نظام های بهره برداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو، مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، نمایندگان آب و آبفار، توزیع برق و سازمان برنامه و بودجه استان و سایر اعضاء روز چهار شنبه مورخ 96/09/01 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مهندس محمدی رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی شرکت آخرین وضعیت پروژه های مرتبط با طرح احیاء و تعادل بخشی و مشکلات موجود در استان را ارائه نمود. در ادامه مهندس حمید رحمانی رئیس گروه نظام های بهره برداری و حفاظت منابع آبوزارت نیرو با توجه به گزارشارائه شده از روند اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در استان گفت: در برخی از پارامترها که منفی هم هستند مانند شوری آب، استان قم متأسفانه رتبه اول را دارد و این اهمیت حفاظت از منابع آب و اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی را نشان میدهد که باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. رحمانی تعداد پروژه های طرح تعادل بخشی و احیاء را 15 پروژه عنوان نمود که از بین تمام آنها انسداد چاهای غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاههای پروانه دار از اهمیت خاصی برخوردار است. بدلیل اینکه حتی اگر تغذیه مناسب سفره هم صورت گیرد ولی برداشت و مصرف کنترل نشود عملاً کاری صورت نگرفته و اضافه برداشت ها باعت تخلیه مجدد سفره می شود .رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو افزود: اضافه برداشت از چاههای پروانه دار بیشتر از چاههای غیر مجاز است لذا در شرایط کنونی همه چاههای دارای مجوز کشاورزی، شرب و صنعتی باید مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شوند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت