یکشنبه, 27 آبان 1397

 

جلسه

 

برگزاری جلسه کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای قم

دومین جلسه کمیسیون راهبری توسعه مدیریت آب منطقه ای قم روز چهار شنبه مورخ 96/07/26 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: دومین جلسه کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیرعامل ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 96/07/26 تشکیل و موارد طبق دستور کار تعیین شده مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت