پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

 

کارگاه آموزشی نظام پیشنهادها در شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: کارگاه سه روزه آموزشی نظام پیشنهادها از مورخ ۱۴/۵/۹۳ الی ۱۶/۵/۹۳ در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.   کارگاه آموزشی نظام پیشنهادها در شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: کارگاه سه روزه آموزشی نظام پیشنهادها از مورخ ۹۳/۵/۱۴ الی ۹۳/۵/۱۶ در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد. در این کارگاهها مباحثی چون خلاقیت، آشنایی با تکنیکهای خلاقیت، گامهای آشنایی با خلاقیت ، ویژگیهای انسان خلاق، موانع ایجاد خلاقیت و نظام پيشنهادها به کلیه کارکنان آموزش داده شد. همچنین در پایان هر کارگاه آزمون کتبی برگزار و پیشنهادهای کارکنان دریافت گردید.
منبع خبر: