پنجشنبه, 31 خرداد 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 96/06/15 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در این جلسه احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم یکی از اشکلات اساسی سامانه MCDM   را عدم گزارش گیری توسط کاربر و نماینده شرکت دزآب عنوان کرد وتأکید داشتند که برنامه باید امکان دریافت گزارش هفتگی را داشته باشد در ادامه مباحث مرتبط با پیشرفت کار و عملکرد شرکت در ارتباط با پروژه های مختلف طرح تعادل بخشی از جمله پروژه نصب کنتور هوشمند، مدیریت مشارکتی، سامانه ساماب مطرح و تصمیمات مفتضی برای تسریع در اجرای پروژه ها اتخاذ گردید.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت