دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

جوابیه

 

جوابیه شرکت آب منطقه ای قم به(( انفعال وزارت نیرو تهدیری برای پایتخت نشینان))

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم در پی انتشار گزارشی در روز شنبه مورخ 96/04/10 صفحه یازده روزنامه افکار در ستون کسی به فکر تهرانی ها نیست با عنوان (( انفعال وزارت نیرو تهدیری برای پایتخت نشینان)) جوابیه ای به شرح ذیل منتشر نمود :  

درخصوص خبر مندرج در روز شنبه  مورخ 10 تیر ماه سال جاری صفحه 11 روزنامه  افکار  ستون کسی به فکر تهرانی ها نیست با عنوان "انفعال وزارت نیرو تهدیدی برای پایتخت نشینان " ذکر این توضیح ضروری است که علاوه بر خشکسالی های پیاپی، عدم تامین حقابه دریاچه از سوی بخشهای بالا دست حوضه آبریز،اجرای طرحهای اکتشاف معادن از دریاچه و برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی، عامل مهم دیگری نیز در بروز پدیده ریزگرد در ایران مرکزی تاثیرگذار است؛ که مربوط به تخریب بستر رودخانه ها و مسیل ها و ایجاد گودالهای وسیع، بدلیل برداشت بی رویه شن و ماسه در طول سالهای متمادی می باشد. وجود چاله هایی با ابعاد بزرگ در مسیر جریان آب سبب می شود که حتی درصورت تامین و رهاسازی حقابه دریاچه نمک، آب در طول مسیر رودخانه به داخل زمین نفوذ کرده و درنهایت به دریاچه نرسد.

مضاف بر این بخش قابل توجهی از آب سطحی که به منظور تامین حقابه دریاچه نمک رهاسازی می شود، توسط بخش کشاورزی به مصرف باغات و اراضی  کشاورزی طول مسیر می رسد که درنهایت سبب کاهش مساحت سطح تر دریاچه نسبت به شرایط نرمال و بروز پدیده ریزگرد می گردد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت