یکشنبه, 27 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: نوزدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

     آقای مهندس محمدی رئیس اداره آبهای زیر زمینی درخصوص نصب کنتورهای فهام بر روی چاهها توسط شرکت توزیع برق استان توضیحاتی ارائه نمود و افزود: با توجه به اینکه شرکت توزیع برق برای نصب هر کنتور مبلغی از شرکت مطالبه نموده و آب منطقه ای در جریان نحوه عملکرد شرکت توزیع برق نبوده لذا شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس درخواست جلسه ای نموده تا در رابطه با کارکرد کنتور فهام ، مزایا ، معایب و جایگزین کردن آنها با کنتورهای هوشمند آب و برق توضیحاتی ارائه نماید.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت