یکشنبه, 27 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری هفدهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: هفدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 95/10/25در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

  آقای مهندس مجتبی علی مددی معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت با اشاره به موضوع آب قابل برنامه ریزی برای محدوده های مطالعاتی استان افزود: جداول داده های پیشنهادی در رابطه با اصلاح آب قابل برنامه ریزی دردشت پایلوت شریف آباد باید بررسی و ایرادات برطرف و در اسرع وقت پاسخ به دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شود.

ایشان تأکید کرد:  گروه مهندسی رودخانه باید حد بستر و حریم 25 ساله رودخانه قمرود را در محدوده استان قم به دفتر حفاظت و بهره برداری ارسال تا چاههای حاشیه قمرود به تفکیک داخل بستر رودخانه ، در حریم 25 ساله رودخانه، واقع در حریم بیش از 25 ساله و چاههای مربوط به حق آبران رودخانه اقدام شود .معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت بیان نمود: گروههای گشت و بازرسی منطقه  باید  نسبت به اندازه گیری سطح آب چاههای حاشیه رودخانه و کنترل تراز سطح آب آنها با کف رودخانه قمرود اقدام نمایند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت