یکشنبه, 27 آبان 1397

 

ارزیابی

 

کسب رتبه خوب در جشنواره شهید رجایی توسط شرکت آب منطقه ای قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی سال 94 شرکت آب منطقه ای قم رتبه خوب را دریافت کرد .  

مهندس صادق حیدری مقدم دبیر کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای قم  با اشاره  به نامه ریاست امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی، سازمان اداری و استخدامی کشور که سطح بندی دستگاههای اجرایی استان قم را اعلام نموده افزود: در ارزیابی عملکرد سال 1394، سرجمع امتیاز برای هر دستگاه اجرایی دو هزار امتیاز بوده که هزار امتیاز مربوط به شاخص های عمومی و هزار امتیاز مربوط به شاخص های اختصاصی است و دستگاههایی که امتیاز آنها  93.4 درصد یا بیشتر باشد در سطح خوب قرار می گیرند حیدری مقدم بیان کرد : شرکت آب منطقه ای قم موفق شد با کسب 1000 امتیاز در بعد شاخصهای اختصاصی و هم چنین کسب 890/42  در بعد عمومی و میانگین 94/52 درصد امتیاز  در سطح خوب قرار گیرد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت