دوشنبه, 31 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446118 رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021447100 بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447101 بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447103 بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447104 بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447105 بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447106 بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447107 بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447108 بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (کپی برابر اصل کردن تصویر مجوز اصلی) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447109 بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447110 بررسی درخواست تمدید مجوز حفر شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447111 تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447112 بررسی درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447113 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447114 بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447115 بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021447116 بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021447117 تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: