چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 338

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:338

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:517

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:259

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:428

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:360

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:317

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:250

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:289

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:285

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:496

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:232

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:477

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:281

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:389

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:358

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:387

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1821

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1821

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 405

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:405

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 401

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:401

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:300

« 1 2 3 4 » صفحه: