شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:298

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:356

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 439

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:439

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:434

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 319

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:319

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:357

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:529

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:268

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:443

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:371

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:325

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:262

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:306

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:298

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 512

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:512

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:237

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:494

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:294

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:402

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:374

« 1 2 3 4 5 » صفحه: