پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:206

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:275

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:226

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:211

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:384

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:310

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:361

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:444

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:444

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:326

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:362

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:534

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:273

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 455

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:455

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:376

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:330

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:270

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:314

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:303

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 524

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:524

« 1 2 3 4 5 » صفحه: