دوشنبه, 31 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021447123 درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447122 بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری آب سطحی (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447121 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447120 بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447119 بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021447118 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
13021446122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446117 درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446116 رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446115 تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446113 صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446114 برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446112 صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446111 پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446110 صدور مجوز ادامه پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446109 صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446108 صدور مجوز چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446123 رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446124 رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446120 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: